Статут

Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Релігійна громада Руської Православної Віри  «Полум’я Роду» (далі – Громада) є місцевою організацією віруючих громадян, що створена на підставі Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" і діє у відповідності до Конституції та чинного законодавства України, а також згідно з цим Статутом і внутрішніми документами, які видаються у відповідності до вищезазначених нормативних актів. У своїй фінансово-господарчій діяльності Громада є самостійною.

1.2. Громада є неприбутковою організацією.

1.3. Громада набуває прав юридичної особи з моменту  реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою круглу печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Громади реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.4. Територія діяльності Громади: місто Дніпропетровськ.

1.5. Громада має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.6. Юридична адреса Громади: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Червоного Козачества, будинок №10 кв.99.

2.МЕТА ТА ЦІЛІ ГРОМАДИ.

2.1. Метою Громади є сповідування, пропагування і поширення Руської Православної Віри, духовних знань, звичаїв народу Русі-України.

2.2. Завдання Громади:

- проведення обрядів, свят;

- відкриття і забезпечення діяльності храмів, святилищ, капищ, священних місць;

- організація духовної освіти;

- взаємодопомога членів Громади, захист їх громадянських прав.

- захист довкілля, як живого прояву Рідних Богів;

- проведення богослужінь;

- здійснення благодійної діяльності;

- сприяння діяльності громад Руської Православної Віри;

- спорудження та забезпечення діяльності храмів, святилищ, священних гаїв, місць паломництва, освітньо-виховних закладів, навчально-відпочинкових таборів тощо;

- правове виховання та захист громад і окремих рідновірів;

- видання духовної літератури, поширення просвітницьких відомостей на різноманітних носіях створення радіо- і телепередач;

- налагодження співробітництва з українськими та зарубіжними державними органами, релігійними та громадськими організаціями та об'єднаннями, фондами, підприємствами, установами тощо;

- залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення завдань та напрямків діяльності Громади;

- надання окремим громадянам та їхнім об’єднанням допомоги у здійсненні програм, що відповідають завданням та напрямкам діяльності Громади;

- участь у підготовці масових заходів та інше;

- організація та проведення, самостійно чи за участю інших фізичних і юридичних осіб, конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, виставок, концертів, мандрівок, презентацій, лекції, що відповідають завданням та напрямкам діяльності Громади;

- здійснення іншої діяльності у відповідності із Статутом Громади та чинним законодавством України.

3.  ЧЛЕНСТВО В  ГРОМАДІ,  ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членство в Громаді є добровільним. Воно є індивідуальним та може бути колективним.

3.2.  Членами Громади можуть бути повнолітні громадяни України та іноземних держав, які підтримують мету і завдання Громади і визнають її Статут.

3.3. Членом Громади може бути кожен слов’янин, який визнає основи віровчення Руської Православної Віри, Статут Громади, пройшов обряд посвячення та бере активну участь у діяльності Громади. Кількість членів Громади визначається протокольно на підставі заяви. Учасниками Громади можуть бути релігійні громади, що створені і діють у відповідності до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», пройшли випробування, прийняті рішеннями Віча Громади, визнають цей Статут, беруть участь у діяльності Громади

3.4. У діяльності Громади можуть брати участь колективні члени.

3.5. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

3.6. Прийом до членів Громади здійснюється на підставі заяви. Прийом колективних членів здійснюється на підставі протоколу, поданого уповноваженим органом (особою). Заява (протокол) вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в Громаді.

3.7. Права члена Громади:

- обирати і бути обраними до керівних органів Громади, брати участь у всіх заходах, що проводяться Громади;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Громади;

- вільно критикувати будь-який орган Громади, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до  Правління  та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;

- звертатися до органів Громади з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Громади, одержувати відповіді;

- звертатися до органів Громади за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

3.8.  Члени Громади зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Громади;

- виконувати рішення керівних органів Громади;

- сприяти здійсненню завдань Громади;

- брати участь у заходах, що проводяться Громадою.

3.9.  Членство в Громаді припиняється рішенням Старостату, або Малого Кола Громади, якщо член Громади порушив Статут Громади, завдав шкоди Громаді або за власним бажанням члена Громади.

4. УСТРІЙ ГРОМАДИ

4.1. Статутними органами Громади є:

- Велике Віче Громади(Загальні Збори Громади);

- Духовний Провідник Громади – Голова Громади;

- Мале Коло Громади;

4.2. Велике Віче Громади є виборчим органом Громади.

4.3. Велике Віче Громади проводяться не менше одного разу на два роки. Позачергове Велике Віче Громади може бути проведене на вимогу не менше 1/3 громад-учасників Громади, Голови Громади, Малого Кола Громади.

4.4. Про скликання Великого Віче Громади учасники Громади повідомляються Малим Колом Громади не пізніше, ніж за один тиждень до дати проведення Великого Віче Громади.

4.5. Велике Віче Громади визнається правочинним за умови участі в ньому не менше половини учасників Громади або їх поважних представників.

4.6. Порядок делегування учасниками Громади повноважних представників для участі у Великому Віче Громади визначається у відповідному положенні, яке затверджується Малим Колом Громади.

4.7. До виключної компетенції Великого Віче Громади належать наступні питання: - обрання членів Малого Кола Громади;

4.8. Всі рішення Великого Віче Громади приймаються 2/3 голосів від кількості голосів членів Громади, або їх повноважних представників присутніх на Вічі, шляхом відкритого голосування.

4.9. Мале Коло Громади є Вищим керівним органом Громади.

4.10. Члени Малого Кола Громади обираються на Великому Віче Громади шляхом відкритого голосування. Позбавлення членства в Малому Колі Громади може відбуватися з власного бажання, або за рішенням 50%+1 голос членів Малого Кола Громади.

4.11. До виключної компетенції Малого Кола Громади належать наступні питання:

- визначення основних напрямків діяльності Громади і прийняття відповідних документів;

- вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію Громади;

- затвердження Статуту Громади і внесення до нього змін та доповнень;

- обрання Голови Громади ;

- обрання Заступника Голови Громади за поданням Голови Громади;

- обрання Голови;

- затвердження звітів Голови Громади;

- затвердження символіки Громади;

- вирішення питання про прийняття та виключення учасників Громади;

- прийняття рішення про створення установ та організацій, заснування підприємств Громади.

- розроблення плану заходів Громади;

- реалізація рішень Малого Кола Громади;

- ведення реєстрів та листування з іншими громадами та організаціями.

4.12. Всі рішення Малого Кола Громади приймаються 100% голосів від кількості членів Малого Кола Громади, шляхом відкритого голосування.

4.13. Органом правління господарчою діяльністю Громади є Мале Коло Громади.

4.14. Керівником Громади є його Духовний Провідник ( Голова Громади), обраний строком на п'ять років рішенням Малого Кола Громади.

4.15. Перші вибори Голови Громади проводяться на Установчих Зборах Громади.

4.16. Голова Громади:

- визначає час, місце та порядок денний засідань Малого Кола Громади та керує його діяльністю;

- затверджує Малим Колом Громади внутрішні документи громади;

- видає накази та розпорядження, стосовно роботи Малого Кола Громади;

- узагальнює поточні плани роботи Малого Кола Громади і подає їх на розгляд Малого Кола Громади;

- звітує перед Малим Колом Громади;

- представляє Громаду у стосунках з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління, в судах, міжнародних організаціях;

- підписує всю офіційну документацію Громади;

- відкриває рахунки в установах банків, проводить операції по них;

- укладає від імені Громади господарські та інші угоди, здійснює інші адміністративні дії, що спрямовані на реалізацію статутних положень, рішень Малого Кола Громади;

- розпоряджається коштами та майном Громади у відповідності до рішень Малого Кола Громади;

- несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів.

4.17. У разі відсутності Голови Громади, його обов'язки виконує Заступник Голови Громади, або призначена Головою Громади особа з числа осіб, обраних до Малого Кола Громади.

4.18. Духовний Провідник Громади керує всією духовною діяльністю Громади і є Головою Громади. Духовний Провідник висвячується за рішенням Верховного Волхва України і затверджується на зборах Малого Кола Громади.

4.19. У разі незгоди з діяльністю Духовного Провідника (Голови) члени Громади за підписом більше третини членів мають право звернутися з відповідною заявою до Малого Кола Громади для вирішення питання переобрання Голови Громади.

5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ.

5.1. Громада для виконання своїх статутних завдань має право засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, будівельні, сільськогосподарські, торгівельні та інші підприємства, підприємства з надання послуг, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні, лікувальні, освітні заклади, тощо), засоби масової інформації, які мають права юридичної особи.

5.2. При громаді можуть утворюватися товариства, братства, асоціації та інші об’єднання громадян.

5.3. Громада має право створювати навчальні заклади для здійснення релігійної освіти дітей і дорослих.

6. МАЙНОВИЙ СТАН ГРОМАДИ

6.1. Громада може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Громада набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Громади або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

6.3. Майно Громади складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Громади.

6.4. Доходи   або   майно Громади не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

6.5. Громада має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Громади в грошовій або іншій формі.

6.6. Майном і коштами Громади розпоряджається Голова (Духовний Провідник) Громади. У разі потреби він призначає своїх заступників з правом підпису.

6.7. Громада несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Громади не несуть відповідальності за зобов’язаннями Громади.

6.8. Громада зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.9. Державний контроль за діяльністю Громади здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

7.1.Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються та затверджуються Загальними Зборами Малого Кола Громади.. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

7.2.Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Громада у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

8.2. Міжнародна діяльність Громади здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Громада користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Громада:

-      організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

-      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

-      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8.5. Громада має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ

9.1. Рішення про припинення діяльності Громади, а також майнові і фінансові питання пов’язані з цим приймається на Загальних Зборах Малого Кола Громади.

9.2. У разі припинення діяльності Громади шляхом її реорганізації, все майно і кошти, що належать Громаді, переходять до її правонаступників або повертаються колишнім власникам.

8.3. Майно, надане Громаді у користування державними, громадськими організаціями або громадянами, після припинення її діяльності повертається власнику.

8.4. Всі питання, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією Громади, вирішує Мале Коло Громади.